แพ็คเกจเชียงใหม่ 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2560
วันแรก: กรุงเทพ-เชียงใหม่-ดอยสุเทพ

เดินทางถึง เชียงใหม่โดยสายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ นำท่านชมเมืองเชียงใหม่ ออกเดินทางสู่พระธาตุดอยสุเทพ เพื่อสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ เพื่อขอพร จากนั้นนำท่านชมศูนย์หัตถกรรมเชียงใหม่ ดูการเขียนภาพบนร่ม ชมผ้าไหม และอื่นๆ เดินทางเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: พักผ่อนตามอัธยาศัย

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม: เชียงใหม่ – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมายเพื่อนำท่านสู่สนามบินเชียงใหม่ เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

โรงแรม

พัก2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนอนท่านเดียว

Pornping / Tarin / CH Hotel / The Star

6,300.-

1,000.-

Lotus PSK / The Park / Lanna Palace

6,600.-

1,400.-

The Empress / Amora / Ibis

6,700.-

1,500.-

Duangtawan / Suriwong / De Charme

6,900.-

1,700.-

Holiday Inn / Meaping / Dusit Priness

7,300.-

2,100.-

D2 Hotel or Similar Hotels 9,900.- 5,000.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ LION HOLIDAY ที่ 081-809-8053

หมายเหตุ:

 • คิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กเท่ากัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 50% ของราคาผู้ใหญ่

ราคาแพ็คเกจรวมถึง:

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 • โรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • รายการทัวร์และอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • การเดินทางจะใช้รถตู้แอร์ ในการเดินทาง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมประกันภัยการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ดูแลและนำทางในวันที่มีทัวร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ทัวร์ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ

เงื่อนไข:-

เดินทางระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 26 ตุลาคม 2560 ยกเว้นวันหยุดติดต่อกัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

(07- 11 ก.ค. / 11– 15  ส.ค. / 13  – 16 ต.ค. / 20 – 24 ต.ค. )

 • ราคาที่แจ้งเป็นราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน และต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ชำระเงิน 50% ของราคาทั้งหมด หลังการจองภายใน 3 วัน โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • การสำรองที่นั่ง / ส่งรายชื่อ / ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง หรือตามวันที่ทางบริษัทฯแจ้งเรียกเก็บพร้อมการยืนยันการจอง
 • หากทำการสำรองที่นั่งและมีการยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิให้บุคคลอื่น / หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • และหากไม่ใช้บริการใดๆในรายการที่ระบุไว้ จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่นได้ทั้งสิ้น
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล์
 • หลังจากการจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิก / การแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากสละสิทธิ์หลักจากการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ
 • บริษัทจะไม่มีการตกลงใดๆเกิดขึ้นจนกว่าจะได้รับการยืนยันในใบเสนอราคา

 

นโยบายการชำระเงิน:

 • ชำระ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากได้รับการยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน
 • จ่ายจำนวนที่เหลือภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง

เหตุสุดวิสัย:

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจลาจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถกระทำต่อได้