แพ็คเกจเกาะหลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2560
วันแรก: กรุงเทพ - หาดใหญ่ - ปากบารา - หลีเป๊ะ

เดินทางถึงท่าอากาศยานหาดใหญ่โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์/พนักงานต้อนรับท่านที่สนามบินหาดใหญ่/ออกเดินทางสู่ท่าเรือปากบาราจังหวัดสตูลโดยรถตู้ เดินทางถึงท่าเทียบเรือปากบารา อำเภอ ละงู ต้อนรับโดยไกด์ พร้อมทีมงาน ณ ท่าเทียบเรือปากบารา ลงเรือนำเที่ยวโดยเรือ Speed Boat สู่เกาะหลีเป๊ะ เดินทางถึง เกาะไข่ ออกเดินทางต่อมุ่งหน้าสู่ เกาะหลีเป๊ะ เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: อ่าวประมง – อ่าวตะโล๊ะบุยะ – เกาะกระ – หินขาว – เกาะตาลัง – เกาะหลีเป๊ะ

รับประทานอาหารเช้า (Buffet) ณ รีสอร์ทที่เข้าพัก ออกเดินทางโดยเรือหางยาวนำเที่ยว เดินทางไปยัง อ่าวประมง สัมผัสกับปะการังและหมู่ปลา อ่าวตะโล๊ะบุยะ พักรับประทานอาหารเที่ยง(กล่อง) ดำน้ำ เกาะกระ เกาะหินขาว และ เกาะตาลัง เดินทางกลับที่และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม: หลีเป๊ะ – ท่าเทียบเรือปากบารา - หาดใหญ่ - กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้า (Buffet) ที่รีสอร์ท เดินทางกลับ เกาะหลีเป๊ะ ถึงท่าเทียบเรือปากบารา ออกเดินทางสู่หาดใหญ่ส่งท่าน ณ สนามบินหาดใหญ่ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

โรงแรม

พัก2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนอนท่านเดียว

Bella Vista Beach Resort

7,500.-

1,500.-

Bundhaya Resort (16 พฤษภาคม - 19 ตุลาคม 2560)

8,500.-

2,400.-

Mountain Resort (16 พฤษภาคม - 19 ตุลาคม 2560)

8,500.-

2,300.-

Sita Beach Resort & Spa (1 มิถุนายน - 30 กันยายน2560) 8,500.- 2,300.-
Akira Lipe Resort / Anda Resort (16 พฤษภาคม – 15 ตุลาคม 2560) 9,500.- 3,200.-
Bundhaya villa (16 พฤษภาคม - 19 ตุลาคม 2560) 9,900.- 4,000.-
Idyllic Concept Resort 11,500.- 4,300.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ LION HOLIDAY ที่ 081-809-8053

หมายเหตุ:

 • คิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กเท่ากัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 50% ของราคาผู้ใหญ่
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ชาวไทยท่านละ 40 บาท / ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 400 บาท

ราคาแพ็คเกจรวมถึง:

 • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-หาดใหญ่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 • โรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • รายการทัวร์และอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • การเดินทางจะใช้รถตู้แอร์ ในการเดินทาง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมประกันภัยการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ดูแลและนำทางในวันที่มีทัวร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ทัวร์ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้ระบุในรายการทัวร์
 • ไม่รวมค่าเรือหางยาว จากโป๊ะเปลี่ยนเรือ สู่เกาะ ท่านละ 50 บาท ต่อเที่ยว
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ชาวไทยท่านละ 40 บาท / ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ

เงื่อนไข:-

 • เดินทางระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม – 26 ตุคาคม 2560 ยกเว้นวันหยุดติดต่อกัน และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

(07- 11 ก.ค. / 11– 15  ส.ค. / 13  – 16 ต.ค. / 20 – 24 ต.ค.)

 • ราคาที่แจ้งเป็นราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน และต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ชำระเงิน 50% ของราคาทั้งหมด หลังการจองภายใน 3 วัน โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • การสำรองที่นั่ง / ส่งรายชื่อ / ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง หรือตามวันที่ทางบริษัทฯแจ้งเรียกเก็บพร้อมการยืนยันการจอง
 • หากทำการสำรองที่นั่งและมีการยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิให้บุคคลอื่น / หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • และหากไม่ใช้บริการใดๆในรายการที่ระบุไว้ จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่นได้ทั้งสิ้น
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล์
 • หลังจากการจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิก / การแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากสละสิทธิ์หลักจากการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

นโยบายการชำระเงิน:

 • ชำระ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากได้รับการยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน
 • จ่ายจำนวนที่เหลือภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง

เหตุสุดวิสัย:  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจลาจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถกระทำต่อได้