แพ็คเกจกระบี่ 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2560
วันแรก: กรุงเทพ-กระบี่

เดินทางถึงกระบี่โดยสายการบินไทย ไลอ้อนแอร์ นำท่านเดินทางเข้าสู่รีสอร์ท จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: เลือก 1 ทัวร์ จาก 3 ทัวร์

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก / นักท่องเที่ยวสามารถเลือก 1 ทัวร์ จาก 3 ทัวร์

 • ทัวร์ 4 เกาะประกอบด้วย
  • เกาะไก่(ดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น)
  • เกาะทับ (ทะเลแหวก Unseen Thailand)
  • เกาะปอดะ (แวะรับประทานอาหารกลางวัน และพักผ่อนบนชายหาด)
  • จากนั้นนำท่านสู่หาดไร่เลย์ พักผ่อนตามอัธยาศัย
  • ทัวร์แช่ธารน้ำร้อน เดินป่าสระมรกต
   • ทัวร์พายเรือคายัค ณ อ่าวท่าเลน
    วันที่สาม: กระบี่ – กรุงเทพ

    รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท จากนั้นนำท่านกลับสนามบินกระบี่เพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

    อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

    โรงแรม

    พัก2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

    ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนอนท่านเดียว

    Srisawara Caza

    6,100.-

    3,500.-

    The Greenery

    6,100.-

    3,500.-

    Marina Express Fisherman

    6,500.-

    3,500.-

    Srisuksant 6500.- 3,500.-

    *ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ LION HOLIDAY ที่ 081-809-8053

    หมายเหตุ:

    • คิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กเท่ากัน
    • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 50% ของราคาผู้ใหญ่
    • ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 400 บาท
    • คนไทย เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 40 – 60 บาท

    ราคาแพ็คเกจรวมถึง:

    • ตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ-กระบี่-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
    • โรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
    • รายการทัวร์และอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
    • การเดินทางจะใช้รถตู้แอร์ ในการเดินทาง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    • รวมประกันภัยการเดินทาง
    • มัคคุเทศก์ดูแลและนำทางในวันที่มีทัวร์
    • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

     

    แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

    • ทัวร์ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้ระบุในรายการทัวร์
    • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ
    • ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 400 บาท คนไทย เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานท่านละ 40 – 60 บาท

    เงื่อนไข:-

    • เดินทางระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 26 ตุลาคม 2560 ยกเว้นวันหยุดติดต่อกัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์

     (07- 11 ก.ค. / 11 – 15  ส.ค. / 13  – 16 ต.ค. / 20 – 24 ต.ค. )

    • ราคาที่แจ้งเป็นราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน และต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
    • ชำระเงิน 50% ของราคาทั้งหมด หลังการจองภายใน 3 วัน โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
    • การสำรองที่นั่ง / ส่งรายชื่อ / ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง หรือตามวันที่ทางบริษัทฯแจ้งเรียกเก็บพร้อมการ ยืนยันการจอง
    • หากทำการสำรองที่นั่งและมีการยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิให้บุคคลอื่น / หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
    • หากไม่ใช้บริการใดๆในรายการที่ระบุไว้ จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่นได้ทั้งสิ้น
    • การจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล์
    • หลังจากการจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิก / การแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
    • หากสละสิทธิ์หลักจากการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

    นโยบายการชำระเงิน:

    • ชำระ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากได้รับการยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน
    • จ่ายจำนวนที่เหลือภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง

    เหตุสุดวิสัย:บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจลาจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถกระทำต่อได้