แพ็คเกจภูเก็ต 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ ถึง 26 ตุลาคม 2560
วันแรก: กรุงเทพ-ภูเก็ต

เดินทางถึงภูเก็ตโดย สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ มีมัคคุเทศก์ต้อนรับ ณ สนามบินภูเก็ต เดินทางสู่ที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: เลือก 1 ทัวร์ จาก 3 ทัวร์

รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรมที่พัก / นักท่องเที่ยวสามารถเลือก 1 ทัวร์ จาก 3 ทัวร์

 • พีพีทัวร์
  • 06:30น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • 07:00 รับนักท่องเที่ยวที่โรงแรม และเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ(มีเครื่องดื่มและขนมบริการ),อ่าวมาหยา, อ่าวเลาะสะมะ, อ่าวปิเหละ, ถ้ำไวกิ้ง และดำน้ำตื้นบริเวณอ่าวมังกี้ (Monkey beach)
  • รับประทานอาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง)ที่เกาะพีพีดอน และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • กลับโรงแรม
 • พังงาทัวร์
  • 06:30น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • 07:45น. รับนักท่องเที่ยวที่โรงแรม ออกเดินทางสู่จังหวัดพังงา เดินทางถึงวัดถ้ำสุวรรณคูหา ประดิษฐานพระพุทธรูป และมีหินงอกหินย้อยสวยงาม เดินทางสู่ท่าเรือสุระกุล และเดินทางออกจากท่าเรือสุระกุลโดยเรือหางยาว เพื่อเที่ยวชม อ่าวพังงา ชมทิวทัศน์ อาทิ ป่าโกงกาง เดินทางถึง เขาพิงกัน และเขาตะปู
  • รับประทานอาหารเที่ยง(ข้าวกล่อง)ที่เกาะปันหยี และพักผ่อนตามอัธยาศัย
  • กลับโรงแรม
 • เกาะเฮทัวร์
  • 06:30น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
  • 08:00น. รับนักท่องเที่ยวที่โรงแรม และเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือไปยัง เกาะเฮ (มีเก้าอี้ชายหาดให้บริการ)
  • รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง) และพักผ่อนตามอัธยาศัย (มีอุปกรณ์ดำน้ำตื้นให้บริการ)
  • เดินทางกลับโรงแรม
วันที่สาม: ภูเก็ต – กรุงเทพ

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านสู่สนามบินภูเก็ตเพื่อเดินทางกลับโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

โรงแรม

พัก2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนอนท่านเดียว

APK Resort & Spa or Bel Aire Patong (3 Star)

6,300.-

750.-

Andatel Grand 3+*

6,500.-

900.-

Day Inn or Ashlee Plaza 3*

6,600.-

1,000.-

Ashlee Hub or Sawasdee Patong 4* 7,000.- 1,200.-
Deevana Patong Resort / Ashlee Height 4* 7,000.- 1,400.-
The Royal Paradise 4* 7,100.- 1,500.-
Phuket Orchid / Centara Kata 8,000.- 5,500.-
Centara Karon / Centara Blue Marine / Patong Resort 8,600.- 6,500.-

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ LION HOLIDAY ที่ 081-809-8053

หมายเหตุ:

 • คิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กเท่ากัน
 • เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี คิดค่าบริการ 50% ของราคาผู้ใหญ่
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เกาะพีพีทัวร์ท่านละ 40 บาท ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติท่านละ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ พังงาทัวร์ท่านละ 60 บาท ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติท่านละ 320 บาท

ราคาแพ็คเกจรวมถึง:                                                                      

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-ภูเก็ต-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 • โรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • รายการทัวร์และอาหารตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • การเดินทางจะใช้รถตู้แอร์ ในการเดินทาง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมประกันภัยการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์ดูแลและนำทางในวันที่มีทัวร์
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:                      

 • ทัวร์ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ เกาะพีพีทัวร์ ชาวไทยท่านละ 40 บาท / ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติท่านละ 400 บาท
 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ พังงาทัวร์ ชาวไทยท่านละ 60 บาท / ชาวต่างชาติ เพิ่มค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติท่านละ 320 บาท

เงื่อนไข:-

 • เดินทางระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2560 – 26 ตุลาคม 2560 ยกเว้นวันหยุดติดต่อกัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (07- 11 ก.ค. / 11– 15 ส.ค. / 13 – 16 ต.ค. / 20 – 24 ต.ค. )
 • ราคาที่แจ้งเป็นราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน และต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • ชำระเงิน 50% ของราคาทั้งหมด หลังการจองภายใน 3 วัน โดยไม่สามารถขอคืนเงินได้
 • การสำรองที่นั่ง / ส่งรายชื่อ / ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง หรือตามวันที่ทางบริษัทฯแจ้งเรียกเก็บพร้อมการยืนยันการจอง
 • หากทำการสำรองที่นั่งและมีการยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิให้บุคคลอื่น / หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • และหากไม่ใช้บริการใดๆในรายการที่ระบุไว้ จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่นได้ทั้งสิ้น
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล์
 • หลังจากการจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิก / การแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากสละสิทธิ์หลักจากการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

นโยบายการชำระเงิน:

 • ชำระ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากได้รับการยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน
 • จ่ายจำนวนที่เหลือภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง

เหตุสุดวิสัย:

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจลาจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถกระทำต่อได้