แพ็คเกจสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน

ช่วงเวลาเดินทาง: วันนี้ ถึง 28 ตุลาคม 2560
วันแรก: กรุงเทพ-สิงคโปร์

เดินทางโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรอต้อนรับ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง: Half Day City Tour

หลังอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก นำท่านท่องเที่ยวชมเมือง แวะถ่ายภาพกับสัญลักษณ์สิงคโปร์ ที่ Merlion Park, China town Thian Hock Keng Temple (วัดเทียนฮกเก๋ง), หลังจากนั้นไปส่งท่านที่ Garden By the Bay (สวนพฤกษศาสตร์ธรรมชาติ) หรือ Sea Aqurium (พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ) เดินทางกลับโรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม: สิงคโปร์ – กรุงเทพ

อาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย เพื่อนำท่านสู่สนามบินสิงคโปร์ เดินทางกลับโดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์

อัตราค่าบริการต่อท่าน พัก 2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

โรงแรม

พัก2 หรือ 3 ท่านต่อห้อง

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนอนท่านเดียว

Hotel 81 Star / Fragrance Emerald or Pearl (no ABF)

10,700.-

2,600.-

Moon Hotel (Boutiqque Hotel)

12,000.-

3,200.-

V Hotel Lavender Hotel 0r Hotel Boss

12,550.-

3,900.-

Fort Canning Lodge or Chancellor @ Orchard

12,900.-

4,100.-

Furama City Center Hotel (Weekend Fri-Sun) 4*

13,500.-

4,300.-


*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ LION HOLIDAY ที่ 081-809-8053


หมายเหตุ: โรงแรมในสิงคโปร์ ส่วนใหญ่ไม่สามารถพัก 3 ท่าน หรือ เสริมเตียงได้

 • ถ้าเลือกเข้าโดมที่ Garden By the Bay รถ SIC จะให้ Drop ประมาณ 30 นาที แต่ถ้าลูกค้าต้องการอยู่นานกว่าที่กำหนด ดังนั้นลูกค้าต้องเดินทางกลับโรงแรมพักเอง
 • ถ้าเลือก E.A Aqurium คนรถจะให้ตั๋วในวันแรกที่ถึงสนามบิน แต่ลูกค้าต้องเดินทางไป S.E.A Aqurium เอง
 • คิดอัตราค่าบริการผู้ใหญ่และเด็กเท่ากัน ( เด็กอายุตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป )

ราคาแพ็คเกจรวม:

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ-สิงคโปร์-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 • โรงแรมที่พัก พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งสนามบิน –โรงแรม-สนามบิน SIC & ฟรีซิตี้ทัวร์สิงคโปร์ครึ่งวัน (08.15 – 13.00 น.) และพิเศษฟรีบัตรเข้าชม Garden by The Bay รวมค่าเข้าโดม Flower and Cloud Forest Dome ( ไม่รวมรถรับ-ส่ง)
 • การเดินทางจะใช้รถตู้แอร์ ในการเดินทาง แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รวมประกันภัยการเดินทาง
 • รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

แพ็คเกจนี้ไม่รวม:

 • ทัวร์ / กิจกรรม / ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมโดยที่ไม่ได้ระบุในรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมธนาคารต่างๆ ไม่รวมอยู่ในราคาที่ระบุ

เงื่อนไข:-

 • เดินทางระหว่าง มิถุนายน – 28 ตุลาคม 2560 เท่านั้น ( ไม่รวมวันหยุดยาว วันหยุดนักขัตฤกษ์ ที่กำหนด 15 - 20 ก.ค. / 11 - 15 ส.ค. /15 -19 ก.ย. / 21 – 25 ต.ค.)
 • ราคาที่แจ้งเป็นราคาผู้ใหญ่ต่อท่าน และต้องเดินทางขั้นต่ำ 2 ท่าน
 • การสำรองที่นั่ง / ส่งรายชื่อ / ชำระเงินเต็มจำนวน ไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันเดินทาง หรือตามวันที่ทางบริษัทฯแจ้งเรียกเก็บพร้อมการยืนยันการจอง
 • หากทำการสำรองที่นั่งและมีการยืนยันการสำรองที่นั่งเรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถ เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง รวมทั้งไม่สามารถ โอนสิทธิให้บุคคลอื่น / หรือขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • หากไม่ใช้บริการใดๆในรายการที่ระบุไว้ จะไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นรายการอื่นได้ทั้งสิ้น
 • การจองจะเสร็จสมบูรณ์หลังจากได้รับการยืนยันการจองผ่านอีเมล์
 • หลังจากการจองและชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ไม่สามารถขอคืนเงิน หรือ ยกเลิก / การแก้ไข ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • หากสละสิทธิ์หลักจากการชำระเงิน ขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถขอคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ

นโยบายการชำระเงิน:

 • ชำระ 50% ของจำนวนเงินทั้งหมด หลังจากได้รับการยืนยันการจอง ภายใน 3 วัน
 • จ่ายจำนวนที่เหลือภายใน 15 วันก่อนวันเดินทาง

เหตุสุดวิสัย:  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือ ล่าช้าของสายการบิน/ภัยธรรมชาติ/การจลาจล/เหตุการณ์ทางการเมืองและของสูญหายตาม สถานที่ต่างๆซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ซึ่งส่งผลให้โปรแกรมทัวร์ไม่สามารถกระทำต่อได้