Top

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อที่ 1 คำนิยาม

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ มีความหมายดังต่อไปนี้

 1. 1.“พวกเรา” “ของพวกเรา” “โดยพวกเรา” “เรา” และ “สายการบิน” หมายถึง บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด หรือ สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ (Thai Lion Mentari Co.,Ltd or Thai Lion air)
 2. 2.“ลูกค้า”, "ผู้โดยสาร", "ท่าน", "ของท่าน" และ "ตัวท่านเอง" หมายถึงผู้ใช้บริการ ยกเว้นพนักงานบนเครื่องที่ถูกขนส่งด้วยเครื่องบินภายใต้ความยินยอมของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์
 3. 3.“สัมภาระ” หมายถึง ทรัพย์สินส่วนตัวที่ท่านได้นำไปด้วยระหว่างการเดินทาง โดยให้หมายความรวมถึงสัมภาระที่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน
 4. 4.“ทะเบียนสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารเพื่อเป็นใบรับสำหรับสัมภาระที่ลงทะเบียนแล้ว ซึ่งรวมถึงป้ายสัมภาระด้วย
 5. 5.“ป้ายสัมภาระ” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินเพื่อการแสดงว่า สัมภาระนั้นเป็นสัมภาระที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว
 6. 6.“สัมภาระ ที่ได้รับการตรวจสอบแล้ว” หมายถึง สัมภาระที่อยู่ในความดูแลของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ และสายการบินได้ออกป้ายสัมภาระ ให้ ซึ่งรวมถึง “สัมภาระที่ได้ลงทะเบียนแล้ว”
 7. 7.“เงื่อนไขของสัญญา” หมายถึง ข้อความที่ได้ระบุในเอกสารยืนยันรายละเอียด การเดินทาง หรือ อ้างอิงถึง รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขการบิน นี้ และประกาศของสายการบิน ณ สถานที่ต่างๆ
 8. 8.“เวลาต่อเครื่อง” หมายถึงเวลาช่วงที่เที่ยวบินเดินทางถึงจุดหมายไป จนถึงเวลาเดินทางออกของเที่ยวบินอีกเที่ยว ซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่าเก้าสิบ (90) นาทีและห่างกันไม่เกินสิบสอง (12) ชั่วโมง เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเวลาต่อเครื่องนี้โดยไม่ต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
 9. 9.“ความเสียหาย” รวมถึง ความตาย, ความบาดเจ็บของของผู้โดยสาร, ความล่าช้า, ความสูญหาย, ความสูญหายบางส่วนหรือความเสียหายอย่างอื่น ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการเดินทางหรือการบริการอันเกิด ขึ้นจากการกระทำของสายการบิน
 10. 10.“บัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์” หมายถึง เอกสารที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน ซึ่งเป็นเอกสารแสดงเพื่อการขึ้นเครื่องบิน
 11. 11.“เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง” หมายถึง เอกสารที่สายการบินออกให้แก่ผู้โดยสารซึ่งประกอบด้วย ชื่อผู้โดยสาร, ข้อมูลเที่ยวบิน , เงื่อนไขของสัญญาและประกาศ ที่สำหรับยืนยันรายละเอียดการเดินทางที่ไม่ใช่ใช้เป็นบัตรโดยสาร สำหรับการเดินทาง
 12. 12."เส้นทางการบิน" หมายถึงเที่ยวบินจากท่าอากาศยานขอเมืองต้นทางสู่  ท่าอากาศยานของเมืองปลายทาง "ที่นั่ง" หมายถึง ที่นั่งในเครื่องบินของสายการบิน
 13. 13.“ค่าธรรมเนียม” หมายถึง ค่าธรรมเนียมต่างๆที่สายการบินประกาศออกไปในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆหรือทางกระดาษ
 14. 14.“บัตรโดยสาร” หมายถึง เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ซึ่งรวมถึงบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน รวมทั้งเงื่อนไขของสัญญาและประกาศที่ระบุไว้ด้วย
 15. 15.“ข้อกำหนดและเงื่อนไข” หมายถึง ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินเหล่านี้
 16. 16.“สัมภาระที่ไม่ได้รับการตรวจสอบ” หมายถึงสัมภาระใดๆ นอกเหนือจากสัมภาระที่ได้ตรวจสอบแล้ว รวมทั้งสิ่งของทั้งหมดที่ท่านนำเข้าไปในห้องโดยสารของเครื่องบิน ด้วย
 17. 17.“เว็บไซต์” หมายถึง เว็บไซต์ www.lionairthai.com ที่สายการบินได้จัดทำ ขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารสำรองที่นั่งออนไลน์ และศึกษาข้อมูลของสายการบิน 

ข้อที่ 2 การบังคับใช้

 1. ทั่วไป ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้เพื่อการเดินทางทางอากาศรวมทั้งการเดินทางของผู้โดยสารและสัมภาระภาคพื้นดินที่กระทำการโดยสายการบินหรือในนามของสายการบิน และเพื่อความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่งและการเดินทางทางอากาศ
 2. หากเงื่อนไขและข้อบังคับเหล่านี้ หรือข้อกำหนดอื่นๆ ที่สายการบินได้ระบุไว้ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้
 3. ข้อบังคับและเงื่อนไขเหล่านี้ถูกจัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ การตีความและเงื่อนไขให้ยึดถือนัยตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

ข้อที่ 3 ช่องทางการสำรองที่นั่ง

 1. การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ :   การสำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์ต้องทำการสำรองและชำระเงินก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 2. การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางหมายเลขโทรศัพท์02-529-9999   การสำรองที่นั่งผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ต้องทำการสำรองและ ชำระเงินด้วยบัตรเครดิตพร้อมทั้งค่าดำเนินการ 107 บาทต่อท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ 100 บาทต่อท่าน สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 4 ชั่วโมง 
 3. การสำรองที่นั่งผ่านเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสาร :    การสำรองที่นั่งผ่านทางเคาน์เตอร์ขายบัตรโดยสารจะต้องทำการจองและชำระเงินก่อนเคาน์เตอร์เช็คอินในเที่ยวบินนั้นปิดทำการ วิธีการชำระเงินท่านสามารถเลือกการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือเงินสด
 4. การสำรองที่นั่งสำหรับหมู่คณะ :การสำรองที่นั่งสำหรับผู้โดยสารจำนวน 10 ท่านขึ้นไปที่มีความต้องการเดินทางไปพร้อมกันในเที่ยวบิน ต้องทำการจองผ่านศูนย์บริการลูกค้าทาง โทรศัพท์ 02-529-9977 ในวันทำการ การสำรองสำหรับหมู่คณะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย 10 วันทำการ ท่านสามารถชำระค่าบริการโดยโอนเงินผ่านธนาคาร และทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการสำรองล่วงหน้า โดยเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณา

ข้อที่ 4 บัตรโดยสาร และเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง

 1. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง  ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน
 2. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง  ถือเป็นพยานหลักฐานเบื้องต้นของสัญญาการขนส่งระหว่างผู้โดยสารสายการบิน โดยเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง ข้อบังคับ และเงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ให้รวมเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของ สัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน
 3. การโอนสิทธิในการขนส่งให้เป็นไปตามข้อบังคับและเงื่อนไขการบิน และเงื่อนไขของสัญญาระหว่างผู้โดยสารและสายการบิน
 4. เอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง จะมีผลใช้ได้เฉพาะผู้โดยสารที่ชื่อปรากฏในเอกสารรายละเอียดยืนยันการเดินทางของเที่ยวบิน นั้นๆเท่านั้น
 5. สายการบินจะให้บริการเฉพาะผู้โดยสารที่มีชื่อปรากฏในเอกสารยืนยัน รายละเอียดการเดินทางหรือบัตรโดยสารเท่านั้น โดยท่านต้องแสดงเอกสารประจำตัวของท่าน รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ของผู้เดินทาง ต้องตรงตามเอกสารในบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง สำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ (บัตรประจำตัวประชาชน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ หรือหนังสือเดินทาง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียนยืนยันในการเดินทาง

ข้อที่ 5 อัตราค่าโดยสาร

 1. อัตราค่าโดยสาร   ครอบคลุมเฉพาะการบริการรับส่งจากสนามบินต้นทางไปยังสนามบินปลายทาง โดยรวมบริการรับ-ส่งภาคพื้นดินระหว่างสนามบิน และระหว่างสนามบินกับอาคารผู้โดยสารอื่นๆ สายการบินให้บริการแบบจุดต่อจุดเท่านั้นและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อผู้โดยสารที่ต่อเที่ยวบินอื่น
 2. อัตราค่าโดยสารสำหรับทารก อายุตั้งแต่แปด (8) วันถึงสอง (2) ปี หรือยี่สิบสี่ (24) เดือน   นับถึงวันเดินทาง ท่านสามารถตรวจสอบได้จากตารางอัตราค่าธรรมเนียม สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เดินทางสำหรับทารกที่มีอายุ ต่ำกว่า 8 วัน โดยอนุญาตให้ผู้ใหญ่หนึ่งคน ต่อเด็กทารกหนึ่งคนเท่านั้น และไม่อนุญาตให้นำรถเข็นหรือที่นั่ง สำหรับเด็กขึ้นเครื่องบิน
 3. ภาษีและค่าประกันภัย   ที่ถูกเรียกเก็บโดยรัฐบาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจอื่นๆ หรือจากการประกอบการของท่าอากาศยานอันเนื่องจากการใช้บริการของท่าน ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว โดยจะถูกรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมของสายการบิน ซึ่งค่าภาษีและค่าธรรมเนียมอันเกิดจากการเดินทางทางอากาศ อาจเปลี่ยนแปลงได้ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ถึงแม้ว่าท่านได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว และท่านยังคงต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมดังกล่าวให้ครบถ้วนก่อนการเดินทาง เราจะชำระเงินภาษีสนามบินคืนเท่านั้น ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ใน การเรียกเก็บเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอเงินคืนตามที่สายการบินกำหนด
 4. อัตราแลกเปลี่ยน   ท่านจะต้องชำระค่าโดยสารค่าบริการและค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นเงินสกุลที่ระบุไว้ว่าเป็นค่าโดยสาร
 5. อัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการต่างๆ รวมไปถึงตารางการบินและเส้นทางการบินที่ระบุไว้ให้ถือว่าถูกต้องตามที่ประกาศไว้  ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการทบทวนอัตราค่าโดยสารและตารางการบิน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. อัตราค่าโดยสารที่ปรับใช้   คือ ค่าโดยสารที่ประกาศโดยสายการบิน ไม่ว่าจะในรูปแบบของสื่อใดๆ อัตราค่าโดยสารที่ระบุ อาจไม่ได้รวมถึงค่าธรรมเนียมต่างๆ หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อที่ 6 การยืนยันการสำรองที่นั่ง

 1. การยืนยันการสำรองที่นั่งของท่าน จะได้รับการยืนยันหลังจากท่านได้ชำระเงินค่าโดยสารเต็มจำนวน และหลังจากที่สายการบินได้ออกเอกสารยืนยันการสำรองที่นั่ง หรือ เอกสารรายละเอียดการบินเพื่อยืนยันการเดินทางแล้ว ซึ่งการยกเลิกหรือขอคืนเงินสามารถทำได้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้: 
 1. 1.สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารทำการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินได้ภายในก่อนกำหนดเดินทางอย่างน้อย สี่ (4) ชั่วโมง หากเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนด สายการบินไม่อนุญาตให้ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสายการบิน ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
  • oหากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่ต่ำกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืนค่าโดยสารส่วนต่างนั้น
  • oหากอัตราค่าโดยสารสำหรับเที่ยวบินใหม่สูงกว่าอัตราค่าโดยสาร สำหรับเที่ยวบินที่ได้ยกเลิกไป ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้เรียบร้อยก่อนการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงนั้น
  • oการเปลี่ยนแปลงจะยังไม่ถือว่าได้รับการยืนยันจนกว่าสายการบินจะ ออกหมายเลขการ สำรองที่นั่งใหม่ และ/หรือ เอกสารยืนยันการเดินทางใหม่ให้แก่ท่าน
  • oไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินได้
  • oมี ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
 2. สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อผู้โดยสาร หลังจากได้รับการยืนยันการสำรองที่นั่งแล้ว ยกเว้นตัวอักษรในชื่อผิดหรือตกหล่น ซึ่งสามารถเรียกร้องต่อทางสายการบินเพื่อเปลี่ยนแปลงได้ แต่มีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง
 3. ท่านต้องชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนเมื่อได้ยืนยันการสำรองที่นั่ง หากไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวนภายในระยะเวลาที่สายการบินกำหนด สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสำรองที่นั่งก่อนการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง และ/หรือ สงวนสิทธิ์ในการไม่อนุญาตให้ท่านขึ้นเครื่องเพื่อเดินทางได้
 4. ท่านรับทราบ ยินยอม และตกลงว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้มอบให้แก่สายการบินนั้น ทางสายการบินสามารถนำไปใช้เพื่อสำรองที่นั่งและยืนยันการเดินทาง เพื่อจัดหาและพัฒนาระบบการช่วยเหลือหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีการการเข้าเมือง ทำบัญชี เรียกเก็บเงิน และเพื่อตรวจสอบบัตรเครดิต หรือบัตรชำระเงินอื่นๆ และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย และการจัดการด้านกฎหมาย การทดสอบระบบ การพัฒนาต่างๆ และเป็นข้อมูลในการติดต่อกับท่าน โดยท่านอนุญาตให้สายการบินเก็บและใช้ข้อมูลของท่านส่งต่อไปยังสำนักงานสายการบิน บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการบิน หรือตัวแทนของรัฐ เป็นต้น
 5. ที่นั่งสายการบินจะจัดสรรที่นั่งให้กับผู้โดยสาร  เมื่อดำเนินการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับที่นั่งที่ยังคงว่างอยู่ เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย กฎข้อบังคับการบิน หรือ สุขภาพของผู้โดยสาร สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่ นั่งผู้โดยสารโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ว่าผู้โดยสารจะขึ้นเครื่องหรือขณะที่ได้ออกเดินทางแล้วก็ ตาม และทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารย้ายที่ นั่งไปยังที่นั่งนอกจากที่ระบุไว้ในตั๋วโดยสาร

ข้อที่ 7 การยกเลิกบัตรโดยสาร และการคืนเงิน

 1. ผู้โดยสารจะได้รับคืนค่าภาษีสนามบิน (TS) เท่านั้น .
 2. ผู้โดยสารสามารถทำเรื่องขอคืนเงินได้ ภายในระยะเวลา 90 วัน นับจากวันเดินทางที่ระบุในบัตรโดยสาร
 3. ค่าประกันภัยการเดินทาง ผู้โดยสารจะไม่ได้รับคืน
 4. กรณีผู้โดยสารแจ้งขอคืนเงินเต็มจำนวน เนื่องจากสำรองที่นั่งมาซ้ำกัน รายละเอียดการจองนั้นต้องเหมือนกันทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินการเดินทาง , วันและเวลาการเดินทาง หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เดินทาง ถ้าไม่เช่นนั้น ทางสายการบินจะดำเนินการคืนเงินตามกฏและเงื่อนไข

Fraud Transactions

เงื่อนไขการคืนเงิน : 

 1. 1.กรณีมีการยืนยันโดยธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตว่าเป็นรายการทุจริต
  • oถ้าบัตรโดยสารยังไม่ได้ใช้เดินทางในทุกเที่ยวบินตามรายการบัตรโดยสาร สายการบินจะดำเนินการคืนเงินให้เต็มจำนวนเข้าบัตรเครติดที่ใช้ชำระมา
  • oถ้าบัตรโดยสารถูกใช้ไปเที่ยวใดเที่ยวหนึ่ง สายการบินจะดำเนินการในเที่ยวบินที่ยังไม่ถูกใช้งาน สายการบินจะดำเนินการคืนเงินในเที่ยวบินที่ยังไม่ได้ใช้เดินทางเข้าบัตรเครติดที่ใช้ชำระมา
 2. 2.กรณีมีการทำการจองเข้ามาซ้ำกัน โดยที่รายละเอียดการเดินทางและชื่อผู้โดยสารต้องเหมือนกันทุกกรณี สายการบินจะดำเนินการคิดเงินให้เต็มจำนวน
 3. 3.สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่รับคืนบัตรโดยสารที่หมดอายุเกิน 90 วัน
 4. 4.บริการเสริมพิเศษจากทางสายการบินไม่สามารถขอคืนเงินได้

ข้อที่ 8 การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สิ่งจำเป็น และข้อมูลอื่นๆสำหรับการเดินทาง

 1. เคาน์เตอร์สำหรับลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางของสายการบิน  จะเปิดให้บริการก่อนเวลากำหนดการเดินทาง สอง (2) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศ และ สาม (3) ชั่วโมง สำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ และจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลา กำหนดการเดินทาง สี่สิบห้า (45) นาที ﴾สำหรับทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศจีนจะปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลากำหนดการเดินทาง หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที (1 ชั่วโมง 30 นาที)﴿ ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการ ลงทะเบียนให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางตามข้อกำหนดและเงื่อน ไขการบินฉบับนี้และไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง
  • oหาก ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายใน สี่สิบห้า (45) นาทีก่อนกำหนดการเดินทาง
  • oหาก ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายใน หนึ่งชั่วโมงสามสิบนาที (1 ชั่วโมง 30 นาที) ก่อนกำหนดการเดินทางสำหรับทุกเที่ยวบินที่เดินทางออกจากประเทศจีน
  • oหาก ท่านไม่สามารถแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงาน ภาคพื้นของสายการบินได้
  • oหาก ท่านไม่สามารถแสดงเอกสารได้ครบถ้วนและถูกต้อง รวมไปถึงเอกสารการเดินทางที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ รวมไปถึงเอกสารในการอนุญาตเดินทางเข้าประเทศนั้น (วีซ่า)
  • oหาก ท่านไม่ชำระค่าโดยสารเต็มจำนวน หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆที่ต้องชำระ แก่สายการบิน
  • oหาก ท่านได้กระทำประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อความวุ่นวาย หรือดูหมิ่น พนักงานของสายการบินไม่ว่าโด ยวาจาหรือการกระทำใดๆ
  • oหาก รัฐบาลหรือหน่วยงานใดๆ ไม่อนุญาตให้ท่านลงทะเบียนเพื่อยืนยัน การเดินทาง
  • oสาย การบินเห็นควรว่าท่านไม่สมควรแก่การเดินทาง อันเนื่องมาจากอาการเมาสุราหรือลักษณะที่เป็นอันตรายอย่างเห็นได้ ชัด
  • oสาย การบินเห็นว่าท่านไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการ แพทย์ หรือเงื่อนไขของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของ ผู้โดยสารอื่นๆ
 2. การขึ้นเครื่อง  ท่านจะต้องแสดงตัว ณ ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อยสามสิบ (30) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง ซึ่งประตูขึ้นเครื่องจะปิดสิบห้า (15) นาทีก่อนถึงเวลาออกเดินทาง หากท่านไม่มาแสดงตัวภายในระยะ เวลาที่กำหนดสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทาง ของท่าน
 3. การไม่ปรากฏตัว  ท่านจะต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง ตรงตามเวลาที่กำหนดและแสดงตัวที่ประตูขึ้นเครื่องไม่เกินเวลาทีได้ระบุไว้ หากท่านไม่มาลงทะเบียนยืนยันการเดินทาง ได้ตามเวลาหรือขึ้นเครื่องตามเวลาออกเดินทาง สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน และท่านสามารถขอรับเงินคืนได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสาย การบิน
 4. เอกสารที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง   ท่านจะต้องรับผิดชอบในการจัดหา ตลอดจนเตรียมเอกสารที่จำเป็นต่อการเดินทางให้พร้อม เพื่อนำมาใช้ประกอบการเดินทางเข้าและออกจากประเทศ รวมไปถึงเอกสารที่เกี่ยวกับสุขภาพหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดของประเทศต้นทางที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศปลายทางที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่านบัญญัติไว้ ทั้งนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารที่ไม่ปฏิบัติตาม หรือมีเอกสารที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดดังกล่าวขึ้นเครื่อง
  • oเส้นทางบินภายในประเทศ ผู้บรรลุนิติภาวะต้องแสดงบัตรประจำตัว ประชาชน หรือหนังสือเดินทาง ฉบับจริงประกอบการเดินทางภายใน ประเทศทุกเส้นทาง เด็กอายุ ต่ำกว่า 12 ปี ต้องแสดงสูติบัตรฉบับ จริงหรือบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อรับอนุญาตให้ขึ้นเครื่อง
  • oเส้นทางบินระหว่างประเทศ ผู้โดยสารจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่าหก (6) เดือน รวมทั้งวีซ่าเดินทางเข้าประเทศถูกต้อง
 5. การไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ   ผู้โดยสารยินยอมที่จะชำระค่าโดยสาร และ/หรือ ค่าปรับที่จะต้องชำระเมื่อใดก็ตามที่สายการบินจำเป็นต้องส่งผู้โดยสารกลับสู่ประเทศต้นทางหรือประเทศอื่นตาม คำสั่งของรัฐบาล หรือหน่วยงานพิธีการตรวจคนเข้าเมือง เนื่องด้วยเหตุผลที่ผู้โดยสารไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ สายการบินสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าโดยสารไม่ว่ากรณี ใดๆ
 6. ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบต่อค่าปรับ ค่าใช้จ่ายในการกักตัวและอื่นๆ   โดยหากสายการบินจำเป็นต้องชำระเงินหรือค่าปรับ หรือค่าสินไหมทดแทน หรือต้องมีรายจ่ายอันเกิดจากการที่ท่านไม่ ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ คำสั่ง คำเรียกร้อง หรือข้อกำหนดในการเดินทางอื่นๆ ของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไป หรือเดินทางผ่าน หรือต้องมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำ เอกสารที่จำเป็น ท่านจะต้องชำระเงินคืนแก่สายการบินตามจำนวนที่ สายการบินได้สำรองจ่ายไป หรือตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สายการบินสามารถนำมูลค่าบัตรโดยสารที่ท่านไม่ได้ใช้บริการ หรือเงินจำนวนใดๆของท่านที่อยู่ในความครอบครองของสายการบินมา ใช้ชำระเงินหรือใช้เป็นค่าใช้จ่ายได้
 7. การตรวจสอบการรักษาความปลอดภัย   ท่านอาจจะเข้ารับการตรวจสอบความ ปลอดภัยใด ๆ หรือสุขภาพโดยรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่สนามบินหรือเจ้าหน้าที่ของเรา

ข้อที่ 9สิทธิในการปฏิเสธการบิน หรือ การเดินทาง

 1. 1.ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือในดุลยพินิจ สายการบินอาจปฏิเสธท่านหรือสัมภาระของท่าน หากพิจารณาเห็นว่า
  • oการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นทางด้านความปลอดภัย
  • oเป็นการกระทำเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐ หรือประเทศที่ท่านจะออกเดินทาง ประเทศที่ท่านจะเดินทางไปถึง และประเทศที่ท่านจะเดินทางผ่าน
  • oพฤติกรรม สถานะ อายุ หรือภาวะทางจิตและกายของท่าน หรือสภาพของสัมภาระของท่านมี ลักษณะ เป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความไม่สะดวก หรือทำให้ท่านเป็นที่รังเกียจของผู้โดยสารท่าน อื่น หรือลูกเรือ หรือ มีอันตรายหรือทำให้เกิดความเสี่ยงต่อ ตัวท่านเอง หรือต่อบุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของ บุคคลอื่น
  • oท่านได้ประพฤติผิดระหว่างการเดินทางในเที่ยวบินก่อนหน้านี้และ อาจเกิดขึ้นซ้ำได้อีก
  • oท่านไม่สามารถปฏิบัติตามคำแนะนำของสายการบินได้
  • oท่านปฏิเสธไม่เข้ารับการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
  • oท่านยังไม่ได้ชำระค่าโดยสาร ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใดที่ต้องชำระ
  • oการชำระเงินของท่านทำโดยการฉ้อฉล ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • oท่านไม่มีเอกสารการเดินทางที่ถูกต้องครบถ้วน
  • oการสำรองที่นั่งได้กระทำโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
  • oบัตรเครดิตที่ท่านนำมาใช้ชำระค่าโดยสารได้ถูกแจ้งว่าหายหรือถูกขโมย หรือมีการปลอมแปลง
  • oเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทาง การสำรองที่นั่ง หรือบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ได้มาโดยการ ปลอมแปลงหรือฉ้อฉล
  • oเอกสารยืนยันรายละเอียดการเดินทางได้ถูกเปลี่ยนแปลงโดยบุคคล อื่นที่ไม่ใช่สายการ บินหรือตัว แทนที่ได้รับอนุญาต สายการบินสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
  • oบุคคลที่ยื่นเอกสารเพื่อลงทะเบียนยืนยันการเดินทางไม่สามารถพิสูจน์ ตัวเองได้ว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเป็น ผู้โดยสารในเที่ยวบินนั้น ซึ่งในกรณีนี้สายการบินขอสงวนสิทธิในการยึดเอกสารดังกล่าว
 2. ผู้ โดยสารเด็กที่เดินทางโดยลำพัง (YPTA) อายุต่ำกว่า 8 ปี:
  • สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง.
  อายุระหว่าง 8 -12 ปี:
  • สายการบินยอมรับการเดินทางโดยมีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล
  • สายการบินยอมรับในเที่ยวบินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการหยุดพักไม่เกิน 24 ชั่วโมง
  • ถ้าเที่ยวบินหยุดพักเกิน 24 ชั่วโมง,พ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้อง ยืนยันว่าผู้โดยสารได้รับการดูแล ณ จุดที่หยุดพัก
  อายุระหว่าง 12 -16 ปี:
  • สาย การบินยอมรับการเดินทางโดยไม่มีเจ้าหน้าที่สายการบินดูแล

  ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่าแปด (8) ปี เดินทางเพียงลำพัง เว้นแต่มีผู้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีร่วมเดินทางด้วย 
 3. ผู้โดยสารที่มีอาการทางการแพทย์  จำเป็นต้องมอบใบรับรองแพทย์ที่ ถูกต้องโดยลงวันที่ไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง เมื่อผู้โดยสารยืนยันเพื่อลงทะเบียนการเดินทาง เพื่อยืนยันว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้ (Fit to fly) และอาจจำเป็นต้องมีผู้ร่วมเดินทางไปด้วย สำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสาร เราสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับผู้ โดยสารที่มีอาการของโรคติดเชื้อ โรคติดต่อ หรือโรคเรื้อรังตามที่เราเห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว ขอให้ผู้โดยสารที่มีข้อกำหนดเฉพาะที่ต้องการความช่วยเหลือ พิเศษ และผู้โดยสารที่มีอาการ หรือ ความเจ็บป่วยทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงผู้ที่อาจต้องการการจัดการ หรือนำยาประจำตัวหรือ เข็มฉีดยาขึ้นเครื่อง ติดต่อสายการบินหรือคอลเซ็นเตอร์ อย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางที่กำหนด เพื่อจัดการประเภทของความช่วยเหลือที่จำเป็นล่วงหน้า 
  สายการบินอาจจำเป็นต้องให้ผู้โดยสารที่ต้องความความช่วยเหลือพิเศษเดินทางไป โดยมีผู้ร่วมเดินทางด้วย เพื่อความปลอดภัยหรือผู้โดยสารที่ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือในการอพยพบนเครื่องบินหรือไม่ สามารถที่จะเข้าใจคำแนะนำด้านความปลอดภัยได้ 
  สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางถ้ามีความเสี่ยงที่ผิดปกติใด ๆ หรืออันตรายต่อผู้โดยสารหรือให้แก่บุคคลอื่น ผู้โดยสารต้องการความช่วยเหลือพิเศษจะไม่ได้รับอนุญาตให้นั่งใน แถวทางออกฉุกเฉินหรือบริเวณปีกแถวทางออกฉุกเฉิน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านสุขภาพ ข้อกำหนดของรัฐ กฎหมาย หรือความปลอดภัย สายการบิน จะจัดที่นั่งสำหรับผู้โดยสารที่ต้อง ความความช่วยเหลือพิเศษตามความเหมาะสม และขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้าย หรือจัดที่นั่งให้ใหม่เมื่อเห็นสมควร 
  สายการบินขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางอยู่บนเปลในเที่ยวบินใด ๆ 
  สายการบินจะไม่ปฏิเสธที่จะดำเนินขนส่งผู้โดยสารที่ใช้รถเข็นหรือผู้โดยสาร ที่ใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น ๆ ยกเว้นในกรณีดังกล่าวจะไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สายการบินจะยอมรับรถเข็นหรืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกอื่น เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
 4. สตรีมีครรภ์ ผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จำเป็นต้องแจ้งให้สายการบินทราบ ถึงอายุครรภ์เมื่อทำการสำรองที่นั่ง รวมไปถึง ณ จุดยืนยันการลงทะเบียน และต้องแสดงเอกสารในการฝากครรภ์แก่เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน โดยผู้โดยสารที่ตั้งครรภ์จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการเดินทางดังต่อไปนี้:
  • oการตั้งครรภ์ถึง 28 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์): ผู้โดยสารสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องเรื่องใบรับรองแพทย์ โดยให้ผู้โดยสารลงนามในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
  • oอายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 35 สัปดาห์ (ตลอดช่วงอายุครรภ์) ต้องแสดงใบรับรองแพทย์โดยยืนยันจำนวน สัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และระบุว่าสามารถเดินทางโดยเครื่อง บินได้และเอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องจะต้องกำกับวันที่ไม่เกินเจ็ด (7) วัน จากกำหนดการเดินทางและผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
  • oอายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป สายการบินขอสงวนสิทธิในปฏิเสธการให้บริการ

ข้อที่ 10 สัมภาระ

 1. สิ่งที่ไม่ถือว่าเป็นสัมภาระหรือไม่อาจรวมอยู่ในสัมภาระ: สายการบินขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางของท่าน หากพบสัมภาระหรือสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน
  • วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะที่เหมาะสมสำหรับการ ขนส่งทางอากาศอย่างปลอดภัย
  • วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน และ/หรือ ถือว่าเป็นวัตถุอันตราย ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับการขนส่งวัตถุอันตรายขององค์การ การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization - ICAO) สมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association - IATA) หรือ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการบินของสายการบินฯ
  • วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับ หรือคำสั่งของรัฐใดก็ตามที่ท่านจะออกเดินทาง ที่จะเดินทางไปถึง และที่ท่านจะเดินทางผ่าน
  • วัตถุที่สายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วว่าไม่ เหมาะกับการขนส่งทางอากาศ เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด หรือลักษณะของสิ่งนั้น
  • วัตถุที่แตกง่ายหรือชำรุดเสียหายได้
  • สัตว์ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต
  • ชิ้นส่วนของสัตว์หรือมนุษย์
  • อาหาร ทะเลสด หรือแช่แข็ง สายการบินไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนสัมภาระทุกกรณี ยกเว้นการปรุงสุกที่บรรจุอยู่ในหีบห่อที่เรียบร้อย มีความมิดชิด และเหมาะสม ไม่มีกลิ่นของอาหาร
  • อาวุธปืนและดินปืน
  • ก๊าซที่สามารถระเบิดหรือติดไฟได้และไม่ได้ เช่นละอองสี ก๊าซที่กลั่นจากน้ำมันปิโตเลี่ยม (butane) น้ำมันก๊าด ก๊าซทำความเย็น เช่น ถังดำน้ำที่มีก๊าซบรรจุอยู่, ไนโตรเจนเหลว (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารอันอาจติดเชื้อได้ (เช่นไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่นเรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง) ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกไซด์ (เช่น สารฟอกขาว)
  • วัตถุที่ในดุลพินิจของสายการบินแล้วพิจารณาเห็นว่าเป็นอาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งอาจถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ตามข้อบังคับการ บินของสายการบิน แต่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสาร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ทรัพย์สินมีค่า และแตกหักง่าย ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงภัยอันอาจ เกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังกล่าวเป็น สัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ โฉนด ต้นฉบับเอกสาร หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยผู้โดย สารจะต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ ของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดง ความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน
 3. ความถูกต้องและเหมาะสมด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง  สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือการสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านและสัมภาระของท่าน และอาจให้มีการตรวจหรือค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบว่าท่านได้ครอบครองหรือสัมภาระ ของท่านบรรจุวัตถุต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ หากท่านไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าว สายการบินอาจไม่อนุญาตให้ท่านหรือสัมภาระของท่านร่วมไปใน การเดินทางได้โดยสายการบินจะไม่ชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพัน อื่นใด ในกรณีที่การตรวจค้นหรือสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ ท่านหรือการเอ็กซเรย์หรือสแกนทำให้สัมภาระของท่านชำรุดเสีย หาย สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าวเว้นแต่ว่าความ เสียหายนั้นจะเกิดจาก ความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการ บิน
 4. 4.สัมภาระที่ต้องลงทะเบียน เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการ เดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบินซึ่งสายการบินจะ ออกป้ายสัมภาระสำหรับสัมภาระแต่ละชิ้นที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐาน แสดงตนอื่นๆ ติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระที่ต้องลงทะเบียนจะถูกขน ส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบิน อื่นเพื่อ ความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัด ไปสายการบินจะ นำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่ เหมาะสม เมื่อสัมภาระนั้นถึงที่หมายแล้ว เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะ กำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกา กร 
  สายการบินขอจำกัดน้ำ หนักสัมภาระสุทธิต่อสัมภาระ 1 ชิ้น ไม่เกินชิ้นละ32กิโลกรัมและ ขนาดรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 81 ซ.ม. x 119 ซ.ม. x 119 ซ.ม
 5. ค่า ธรรมเนียมการลงทะเบียนสัมภาระ 
  รายละเอียดสัมภาระลงทะเบียน สำหรับที่นั่ง ชั้นประหยัด
    ผู้ใหญ่ เด็ก อัตราค่าสัมภาระลงทะเบียนส่วนเกิน ต่อ กิโลกรัม
  ภายในประเทศ ฟรี 15 กิโลกรัม - 400 บาท
  ระหว่างประเทศ ฟรี 20 กิโลกรัม - 525 บาท
  สัมภาระ ที่ได้ลงทะเบียนแล้วและน้ำหนักเกินกว่าข้อกำหนดและ เงื่อนไขการบินนี้อาจจะถูกเรียกเก็บในอัตตราต่อกิโลกรัมในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์
 6. สายการบินไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขนส่งสัมภาระสำหรับรถเข็นเด็ก รถเข็นวิลแชร์ อุปกรณ์ช่วยเดิน/ไม้เท้าค้ำยัน ทั้งนี้ทารกจะไม่ได้รับสิทธิการขนส่งสัมภาระแม้ว่าสายการบินจะ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการขนส่งรถเข็นเด็กก็ตาม 
  อุปกรณ์กีฬา สายการบินอนุญาตให้ท่านนำอุปกรณ์กีฬาโหลดใต้ท้องเครื่องได้โดย มีน้ำหนักไม่เกินท่านละ 15 กิโลกรัมและท่านต้องรับความเสี่ยงภัย อันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่านส่งทรัพย์สินดังก ล่าวเป็นสัมภาระลงทะเบียนโดยผู้โดยสารจะต้องลงนามยินยอมใน เอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ จุดยืนยันเพื่อลงทะเบียนเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน หากอุปกรณ์กีฬาของท่านมีน้ำหนักเกินจากที่กำหนด ท่านจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน 
  วัตถุในดุลยพินิจของ สายการบินเช่นปืนพกซึ่งสามารถลงทะเบียนสำหรับแต่ละคน จะไม่ได้รับอนุญาตในการพกพาไปที่ห้องโดยสาร อย่างไรก็ตามผู้โดยสารจะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สายการบินทราบก่อนเมื่อ ทำการสำรองที่นั้งและเช็คอินที่เคาน์เตอร์ของสายการบินก่อน เวลากำหนดการเดินทาง หนึ่ง (1) ชั่วโมง พร้อมทั้งแสดงเอกสารการอนุญาต ในการพกพาอาวุธปืนให้กับเจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยวบินภายในประเทศ)
 7. สัมภาระที่ไม่ต้องลงทะเบียน ผู้โดยสารแต่ละท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค หรือ กระเป๋าถือ ขึ้นเครื่องได้ท่านละ 1 ชิ้น โดยสัมภาระดังกล่าวต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีขนาดไม่เกิน 40 ซม.x 30 ซมx 20 ซม. โดยสามารถวางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ สิ่งของที่ทางสายการบินฯ พิจารณาแล้วว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรายจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง สายการบินฯ สงวนสิทธิ์ในการนำสิ่งของดังกล่าวโหลดลงใต้ท้องเครื่องร่วมกับสัมภาระ เช็คอิน ทั้งนี้ หากสัมภาระมีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินฯ ได้กำหนดไว้ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมสัมภาระน้ำหนัก เกิน ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่อง โดยสัมภาระดังกล่าวจะต้องสามารถ วางใต้เบาะที่นั่งด้านหน้าหรือจัดเก็บในช่องเก็บสัมภาระ เหนือศีรษะภายในห้องผู้โดยสารได้ อนึ่ง สิ่งของที่สายการบินฯ พิจารณาแล้วเห็นว่ามีน้ำหนักหรือขนาดเกินหรืออาจเป็นอันตรา ยจะไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง  หากมีกฎหมายยอมรับ ผู้โดยสารนั้นสามารถนำวัตถุเหลวขึ้นเครื่องได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด ดังนี้:
  • ของเหลวบรรจุในบรรจุภัณฑ์แต่ละชิ้นมีปริมาณไม่เกิน 100 มล.
  • ของเหลวทั้งหมดรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร ขวดและบรรจุภัณฑ์ทั้งหมดต้องใส่รวมกันในถุงใสซิปล็อค คือถุงที่เปิดแล้วปิดผนึกได้อีก อนุญาตให้นำขึ้นคนละ 1 ถุง
  • ผู้โดยสารต้องแสดง ถุงใส่ของเหลวดังกล่าว ณ จุดตรวจซึ่งเจ้าหน้าที่มีสิทธิทิ้ง บรรจุภัณฑ์ใดๆที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดข้างต้น 
  • ผลไม้: ผู้โดยสารสามารถนำผลไม้ใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องได้ หากจัดเก็บและผนึกไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม แต่มิได้รับอนุญาตให้รับประทานบนเครื่องโปรดทราบว่า ทุเรียน ขนุนและผลไม้ที่มีกลิ่นฉุนต่างๆจัดเป็นสิ่งของต้องห้ามบน เครื่องระดับสากล และจะมิได้รับอนุญาตให้นำใส่กระเป๋าขึ้น เครื่องและสัมภาระที่ลงทะเบียน 
  • เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาและเข็มฉีดยาที่เป็นลักษณะปากกาที่มีเข็มถือว่าเข้าข่ายเป็นสิ่งต้องห้ามในการนำขึ้นเครื่องบินยกเว้นในกรณีที่ผู้โดยสารมีความจำเป็นต้องใช้เนื่องจากเหตุผลทางการแพทย์ซึ่งต้องมีหลักฐานใบรับรองแพทย์ระบุถึงความจำเป็นต้องพกติดตัวในการเดินทางโดยสารบนเครื่องบินมิฉะนั้นอุปกรณ์ดังกล่าวจะต้องย้ายไปเก็บไว้ในส่วนของสัมภาระที่เช็คอิน
 8. การจัดส่งและจัดเก็บสัมภาระ ผู้โดยสารต้องดำเนินการรับสัมภาระด้วย ตนเอง ณ จุดรับสัมภาระประจำท่าอากาศยานปลายทาง ทั้งนี้ สายการบินฯ อาจนำสัมภาระไปเก็บรักษาไว้และอาจเรียกเก็บค่าธรรม เนียมการดูแลหากผู้โดยสารไม่รับสัมภาระคืนภายในเวลาที่ กำหนด และหากท่านไม่ขอรับสัมภาระคืนภายใน 1 เดือน สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดเก็บสัมภาระได้โดยไม่รับผิดชอบความเสียหาย ใดๆ ทั้งสิ้น เฉพาะผู้ที่มีชื่อบนป้ายสัมภาระเมื่อมีการลง ทะเบียนสัมภาระเท่านั้นจึงจะมีสิทธิในการรับส่งมอบสัมภาระ คืน หากบุคคลที่มาขอรับสัมภาระไม่มีป้ายสัมภาระสายการบินจะอนุญาต ให้บุคคลดังกล่าวรับสัมภาระไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นได้ แสดงสิทธิของตนที่มีในสัมภาระจนเป็นที่พอใจของสายการบิน แล้วเท่านั้น และสายการบินสงวนสิทธิ์ให้บุคคลดังกล่าวลงนามตกลง ยอมรับว่าจะชดเชยค่าความสูญเสีย ความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่อาจ เกิดขึ้นกับสายการบินอันเป็นผลมาจากการส่งมอบสัมภาระดังกล่าว การรับสัมภาระของผู้ถือป้ายสัมภาระโดยไม่มีการร้องเรียน ณ เวลาที่มีการส่งมอบสัมภาระนั้นถือเป็นหลักฐานชั้นต้นว่าสัมภาระ ดังกล่าวได้ ถูกส่งมอบให้ในสภาพดีและเป็นไปตามสัญญาสำหรับการบิน ระหว่างสายการบิน
 9. อาวุธ ปืน ซึ่งถือเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนตามข้อบังคับการบินของ สายการบิน ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ท่านละ 1 กระบอกโดยจำกัด 5 กระบอกต่อ 1 เที่ยวบิน แต่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปยังห้องโดยสารไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ผู้โดยสารต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบิน ณ เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของสายการบิน พร้อมแสดงเอกสารอนุญาตพกพาอาวุธปืนแก่เจ้าหน้าที่ของสายการบิน(เที่ยว บินภายในประเทศ)สายการบินขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โดยสารที่มา ทำการลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ตามลำดับ
 10. หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด หากผู้โดยสารหยิบสัมภาระผิด ณ จุดรับสัมภาระนั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องรีบนำกลับมาคืนโดยค่าใช้จ่ายของท่านเอง ให้กับเจ้าหน้าที่สายการบิน หรือผู้จัดการท่าอากาศยานแห่งนั้น ผู้โดยสารจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าขนส่งเมื่อทางสายการบินฯทำการส่งสัมภาระคืนเจ้าของ

ข้อที่ 11 ข้อกำหนดเกี่ยวกับตารางบินและการยกเลิกเที่ยวบิน

 1. ตารางเที่ยวบิน :ในการหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางของคุณและสัมภาระ ไปยังจุดหมายปลายทาง เราพยายามที่จะให้ทุกเที่ยวบินเป็นไปตาม ตารางเวลาที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตามเวลาที่ปรากฏในตารางเที่ยวบิน กำหนดการ หรือที่อื่นใดนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ไม่ว่าเวลาใดๆ แล้วแต่กรณี และสายการบินไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสารอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
 2. การเปลี่ยนแปลงตารางเที่ยวบิน :หลังจากการสำรองที่นั่ง สายการบินอาจมีเปลี่ยนแปลงกำหนดการ และ/หรือ ยกเลิกหรือทำให้สิ้นสุด ปรับ เลื่อน หรือทำให้เที่ยวบินใดก็ตามล่าช้าออก ไปได้ โดยสายการบินพิจารณาโดยชอบด้วยเหตุผลแล้วเห็นควรว่าเป็นสภาวะ ที่อยู่เหนือการควบคุมของสายการบิน หรือด้วยเหตุผลทางด้านความ ปลอดภัยหรือด้วยเหตุผลในเชิงพาณิชย์ หากสายการบินได้ทำการเปลี่ยนแปลง ดังกล่าว สายการบินจะดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:: 
  • - ให้ ท่านเดินทางในเที่ยวบินถัดไปที่เร็วที่สุดตามตารางการบินที่ มีที่นั่งว่างหรือท่านสามารถเลือกกำหนดการเดินทางใหม่ด้วยตัวท่านเองภายในข้อกำหนดของสายการบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
 3. เมื่อมีการยกเลิกและ/หรือเปลี่ยนแปลงตารางการบิน สายการบินจะดำเนินการตามข้อ 11.2 เท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบเป็นอย่างอื่นนอกจากที่ระบุไว้

ข้อที่ 12 ข้อบังคับพฤติกรรมบนเครื่องบินโดยสาร

 1. หากสายการบินเห็นว่าความประพฤติของท่านอาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อเครื่องบิน บุคคลอื่น, ทรัพย์สินบนเครื่องบิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานบนเครื่องบิน หรือไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอของพนักงานบนเครื่องบิน เช่น การสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้โทรศัพท์มือถือ หรือการใช้คำข่มขู่ ด่าว่าหรือเหยียดหยามพนักงาน บนเครื่องบิน หรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความวุ่นวาย ไม่สะดวกในการดำเนินงานหรือปฏิบัติการ เสียหาย หรือทำให้ผู้โดยสารหรือพนักงานบนเครื่องบินได้รับบาดเจ็บ สายการบินอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันและป้องกันพ ฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งหมายถึงไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางไปกับสายการ บิน โดยทางสายการบินขออนุญาตนำท่านลงจากเครื่องบิน ณ สถานที่ใดก็ได้ และ นอกจากนี้ท่านอาจถูกฟ้องร้องดำเนินคดีจาก พฤติกรรมที่ท่านกระทำบนเครื่องบินโดยสารอีกด้วย
 2. เมื่อสายการบินได้ใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยเหตุผลแล้ว เห็นควรว่าสายการบินต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางเพื่อให้ท่านลง จากเครื่องบินเนื่องจากความประพฤติของท่าน ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับสาย การบิน ไม่ว่าจะ เป็นค่าใช้จ่ายประเภทใดซึ่งเป็นผลมาจากการ เปลี่ยนแปลงการเดินทางดังกล่าว
 3. ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัย สายการบินห้ามไม่ให้หรือจำกัดการใช้ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใดๆ รวมทั้ง โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์พกพา วิทยุ เครื่องเล่นเทปคาสเซทและซีดี เกมส์อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องมือส่งสัญญาณ รวมถึงของเล่นวิทยุบังคับและ เครื่องรับส่งวิทยุ บนเครื่องบินโดยสาร เว้นแต่เครื่องช่วยการได้ยินและ เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเท่านั้น
 4. ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารสูบบุหรี่รวมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าบนเครื่องไม่ ว่าบริเวณใดๆ และไม่อนุญาตให้ท่านผู้โดยสารนำอาหารและเครื่องดื่มจาก ภายนอกขึ้นไปรับประทานบนเครื่อง

ข้อที่ 13 การจำกัดในความรับผิดชอบ

 1. ตาม ข้อ 17 และ 18 ของอนุสัญญาวอร์ซอ ทางบริษัทมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น กับผู้โดยสาร หรือ สัมภาระใด ๆ ในระหว่างการบิน แต่อย่างไรก็ตามทาง บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผลจากความเสียหายเกิดจากความผิดพลาดของตัวผู้โดยสารเอง หรือ คนคนที่เกี่ยวข้อง เช่น แพทย์อนุญาตให้ผู้โดยสารป่วยเดินทาง
 2. ข้อจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ: หมายถึงความรับผิดชอบต่อการสูญเสีย, ความล่าช้าหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสัมภาระรวมไปถึงชิ้นส่วน ต่างๆ ของสัมภาระเช่น ล้อ, ปุ่มใต้กระเป๋า, สายรัดกระเป๋า, ด้ามจับ/ดึงกระเป๋าปรับระดับได้, ตะขอแขวนกระเป๋า, ปากกระเป๋า, ซิป, แผ่นกั้นช่องในกระเป๋า หรือสิ่งอื่นใดที่ติดมากับกระเป๋า นั้นมีข้อจำกัด ยกเว้นว่าจะมีแจ้งรายละเอียดมูลค่าของสัมภาระที่ มากกว่าไว้ล่วงหน้า และเสียค่าบริการเพิ่มเติมไว้แล้วเท่า นั้น ความรับผิดชอบสำหรับการเดินทางภายในประเทศและความรับผิดชอบ สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศจะแตกต่างกันไปตามกฎหมายของ แต่ละประเทศนั้น

ข้อที่ 14 ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการเรียกร้องและการดำเนินการ

 1. หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ในกรณีใดๆ ถือว่าการยินยอมรับมอบสัมภาระที่มีป้ายสัมภาระติดอยู่โดยไม่ทักท้วงเป็นหลักฐานว่าสัมภาระได้ถูก นำส่งในสภาพดี และเป็นไปตามสัญญาการขนส่ง หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือดำเนินการต่อความเสียหาย ของสัมภาระลงทะเบียน ท่านต้องรีบแจ้งทางสายการบินทันทีที่พบเห็น ความเสียหายภายในระยะเวลาไม่เกินกว่า หนึ่ง (1) วัน นับจากวันที่ได้รับสัมภาระคืน หากท่านมีความประสงค์จะเรียกร้องหรือ ดำเนินการต่อความล่าช้าของสัมภาระลงทะเบียนท่านต้องแจ้งให้ สายการบินทราบภายใน ยี่สิบเอ็ด (21) วัน นับจากวันที่สัมภาระถูกส่งไปถึงมือท่าน ซึ่งคำเรียกร้องจะต้องทำหนังสือและส่งไปรษณีย์ เพื่อนำส่งให้แก่สายการบินภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น
 2. สิทธิในการเรียกร้องเพื่อความเสียหายใดๆ มีกำหนด 2 ปี นับจากวันที่เดินทางไปถึงจุดหมายปลายทาง หรือนับจากวันที่เครื่องบินโดยสารเดินทางไปถึง หรือนับจากวันที่สิ้นสุดการเดินทาง วิธีการคำนวณกำหนดเวลาจะเป็นไป ตามกฎหมายของศาลที่รับคำฟ้อง

ข้อที่ 15 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขและยกเว้น

 1. ห้ามไม่ให้ตัวแทน ลูกจ้าง หรือผู้แทนของบริษัทฯ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเว้นข้อบังคับใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้

ข้อที่ 16 วัตถุอันตราย 

ThaiLion Holidays Terms & Condition

1.0 T & C for PACKAGE BOOKINGS – Flight + Hotel

 1. "แพ็คเกจ" หมายถึงการรวมกันอย่างน้อยสองของการบริการ เมื่อมีการขายในราคารวมกันซึ่งครอบคลุมระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงหรือ พักค้างคืน: เที่ยวบิน ที่พัก รถรับส่ง เที่ยวชมสถานหรือท่องเที่ยว – บริการใดๆ ที่จัดให้โดย บริษัท ไลอ้อน ฮอลิเดย์
 2. ในกรณีที่ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต จำนวนเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเมื่อทำการจองเสร็จสิ้น
 3. สำหรับการชำระด้วยเงินสดการซื้อ "แพ็กเกจ" กรุณาติดต่อ ThaiLion Holiday ที่ support@lionholiday.com
 4. ข้อตกลงสำหรับ "แพ็คเกจ" กับเราเกิดขึ้นเมื่อคุณชำระค่าบริการแพ็คเกจและได้รับอีเมลจากเราเพื่อยืนยันการยอมรับการจองของคุณ นอกเหนือไปจากการยอมรับเงื่อนไขการรับผู้โดยสารและสัมภาระแล้ว (ดูส่วนเที่ยวบิน) สัญญาของคุณจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแพ็คเกจที่กำหนดไว้ด้านล่าง
 5. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองเลขเที่ยวบินและวอยเชอร์โรงแรม โปรดพิมพ์อีเมล์และวอยเชอร์ เพื่อตรวจสอบและถือไว้เป็นหลักฐานการซื้อ
 6. คุณจะต้องแสดงอีเมลยืนยัน / วอยเชอร์เมื่อเช็คอินที่โรงแรม หากคุณไม่ได้รับอีเมลยืนยัน / วอยเชอร์คุณอาจถูกเรียกเก็บเงินอีกครั้งหรือโรงแรมอาจปฏิเสธการเช็คอิน
 7. บัตรโดยสารเครื่องบินจะถูกส่งถึงคุณทางอีเมลอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อทำการเช็คอินสำหรับเที่ยวบินของคุณเพียงแค่ระบุข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง
 8. โปรดแสดงรายละเอียดในแพ็คเกจ ในกรณีที่คุณไม่ได้แสดงรายละเอียดเที่ยวบินหรือไม่สามารถเช็คอินที่โรงแรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า "แพ็คเกจ" ของคุณจะถือเป็นยกเลิกและจะไม่มีการคืนเงิน

Cancellation & Refund

การยกเลิกและการคืนเงิน

 1. ตามนโยบายโรงแรมม่าสามารถทำการยกเลิกได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายการยกเลิกของโรงแรม การยกเลิกสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวันเข้าพัก อัตราร้อยละจากอัตราค่าห้องพักหรือค่าบริการตามจำนวนห้องพักอาจถูกปรับเป็นโทษ นโยบายข้างต้นใช้ได้เฉพาะกับโรงแรมเท่านั้น การยกเลิกหรือแก้ไขในส่วนของสายการบินถูกควบคุมโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบิน
 2. การจองไม่สามารถคืนเงินได้และไม่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้ การไม่มาถึงโรงแรมของคุณจะถือเป็น No-Show และจะไม่ได้รับเงินคืน (นโยบายของโรงแรม)
 3. คุณยอมรับว่า ThaiLion Holidays ไม่จำเป็นต้องคืนเงินใด ๆ ที่จ่ายให้กับการซื้อ "แพ็คเกจ" ในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้ "แพ็คเกจ" ของคุณได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 4. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / เวลาเที่ยวบิน / ห้องพักโรงแรม ของคุณ คุณต้องแจ้งให้ ThaiLion Holidays ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้รับการประกันการเปลี่ยนแปลง คำขอทั้งหมดนั้น จะได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและห้องพัก ณ ขณะนั้น
 5. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง "แพ็คเกจ" ใด ๆ คุณยินยอมที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม / ข้อกำหนดโดยสายการบินและผู้ประกอบการโรงแรมที่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 6. ไม่สามารถคืนเงินสำหรับส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ของแพ็กเกจหรือในวันที่เริ่มต้นการเดินทางได้
 7. ค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จะได้รับการประเมินตามวันเดินทางนโยบายการโรงแรมการจองเที่ยวบินและกฎของค่าโดยสารและวันที่ที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง
 8. "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ข้างต้นสำหรับ "การซื้อแพ็คเกจ" ข้อตกลงของคุณจะผูกพันตามข้อกำหนดต่อไปนี้ใน "การจองโรงแรม" จะถูกนำมาใช้และจะควบคุมส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพักโรงแรม / ซื้อ

2.0 T & C for HOTEL BOOKINGS

 1. สัญญาที่เกิดขึ้นระหว่างคุณและโรงแรมเมื่อได้รับการยอมรับจาก ThaiLion Holidays (เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากคุณและเมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันจาก Thai Lion Holidays หรือผู้จัดจำหน่ายรายอื่นที่เกี่ยวข้อง)
  สัญญานี้เกิดขึ้นระหว่างคุณและโรงแรมเมื่อได้รับการยอมรับจาก ThaiLion Holiday (เมื่อเราได้รับการชำระเงินจากคุณและเมื่อคุณได้รับอีเมลยืนยันจาก ThaiLion Holiday เท่านั้น)
 2. เมื่อได้รับการชำระเงินค่าเรียบร้อยแล้วเราจะส่งอีเมลยืนยันให้คุณ และคุณควรพิมพ์อีเมลยืนยัน / วอยเชอร์และนำมาเช็คอินที่โรงแรม คุณอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เช็คอินโดยไม่มีหนังสือยืนยัน / วอยเชอร์หรืออาจถูกเรียกเก็บเงินโดยตรงหากคุณไม่แสดงหนังสือยืนยัน / วอยเชอร์
 3. การยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจองจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของโรงแรมและขึ้นอยู่กับความพร้อมใช้งานของห้องพัก ณ ขณะนั้น ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำขอเปลี่ยนแปลงของคุณการจองเดิมของคุณจะถูกยกเลิกและแทนที่ด้วยการจองใหม่ คุณจะต้องเสียค่าปรับ บทลงโทษ ค่าบริการผู้ดูแลระบบ - ใดที่ใช้ได้ในขณะที่ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลง
 4. เงื่อนไขการยกเลิกและค่าบริการจะระบุไว้ในอีเมลยืนยันก่อนการชำระเงิน การชำระเงินของคุณเป็นการตกลง / ยอมรับข้อกำหนดการยกเลิกเหล่านี้อย่างชัดแจ้ง
 5. ในกรณีที่คุณทำการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองของคุณเราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่โรงแรมกำหนดและค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการ ต่อการจองเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการบริหาร
 6. หลังจากยืนยันโรงแรมเรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ไม่สามารถใช้โรงแรมดังกล่าวได้ เราจะย้ายไปยังโรงแรมอื่นที่อยู่ในหมวดเดียวกันสำหรับที่พัก หากคุณไม่ยอมรับที่พักที่จัดให้นั้น การจองจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและสัญญาจะกลายเป็นโมฆะ จากนั้นเราจะคืนค่าธรรมเนียมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจองห้องพักของโรงแรมนั้น
 7. ข้อบกพร่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเข้าพักของคุณที่โรงแรมต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของโรงแรมทราบทันทีและไม่ใช่หลังจากที่คุณเข้าพัก ThaiLion Holidays จะไม่รับผิดชอบต่อประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ใด ๆ ระหว่างการเข้าพัก คุณจะไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินคืนหรือค่าชดเชยใด ๆ หากมีการร้องเรียนต่อ ThaiLion Holidays
 8. เราจะไม่รับผิดชอบเนื่องจากไม่สามารถเข้าพักได้ เนื่องจากเกิดไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุหิมะ การระบาด การระเบิด การจลาจล การรบกวนทางแพ่งสงคราม ความล้มเหลว หรือ ความล่าช้าในการขนส่งใด ๆ ระบบไฟฟ้า หรือ ระบบการสื่อสาร หรือ เหตุการณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุม หรือควบคุมโดยโรงแรม หรือ ผู้ให้บริการอื่น ๆ
 9. การให้คะแนนเกี่ยวกับระดับดาวของโรงแรมจะได้รับจากการแสดงผลที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของโรงแรมแต่ละแห่ง เหล่านี้คือการให้คะแนนที่แนะนำโดยโรงแรมและไม่จำเป็นต้องเป็นคะแนนอย่างเป็นทางการ โปรดทราบว่ามาตรฐานการให้คะแนนอาจแตกต่างกันไประหว่างโรงแรม หรือ โรงแรมในระดับเดียวกันแต่เป็นคนละประเทศกัน และแม้แต่ในประเทศเดียวกัน ThaiLion Holidays จะไม่รับผิดชอบต่อการแสดงข้อมูลโรงแรมที่ผิดพลาดของโรงแรม
 10. ภาพลักษณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ และคำอธิบายมีให้เพื่อให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานที่ให้บริการ ขณะที่เราพยายามที่จะให้แน่ใจว่าสิ่งอำนวยความสะดวก การให้บริการ และคำอธิบายที่ถูกต้องและเป็นข้อมูลปัจจุบันที่ได้รับจากผู้จัดจำหน่าย ข้อมูลของเราไม่จำเป็นต้องแสดงถึงความเป็นจริง รูปภาพประเภทห้องพัก ไม่จำเป็นต้องแสดงองค์ประกอบหรือกำหนดของห้องที่ซื้อ
 11. การจองห้องพักปลอดบุหรี่ / ที่อยู่ติดกัน / ห้องที่เชื่อมต่อหากันได้ จะแจ้งให้โรงแรมทราบ ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการ ห้องพักสำหรับคนพิการมักจะมีรถเข็นคนพิการ แต่ไม่จำเป็นต้องมีคุณลักษณะสำหรับคนพิการครบถ้วน
 12. โรงแรมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่ตลอดเวลา และจะดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นไปได้ทั้งหมด เพื่อจำกัด สิ่งรบกวนแก่แขกของโรงแรม หากคุณไม่ต้องการเข้าพักที่โรงแรมที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน
 13. เวลาในการเช็คอินสำหรับโรงแรมอาจแตกต่างจากที่อื่น ห้องพักแบบสามเตียงและสี่เตียง สามารถรองรับเตียงคู่ หรือตียงเสริมพร้อมเตียงเสริม หรือเตียงคู่ 2 เตียง ในโรงแรมบางแห่งห้องพักสำหรับสามท่านจะเพิ่มเตียงคู่พร้อมเตียงเสริม โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีเตียงขนาดใหญ่หนึ่งเตียงสำหรับผู้เข้าพัก แต่ละห้องในห้องแบบสาม หรือ สี่เตียง หากต้องการเตียงเสริมอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งควรจะจ่ายโดยตรงกับโรงแรม
 14. ลุกค้าสามารถขอเตียงแยกต่างหากเมื่อทำการจองได้ อย่างไรก็ตามจะไม่รับประกันเตียงแยก กรณีลุกค้าเข้าพัก 3 หรือ 4 ท่านนั้นจะไม่ได้เป็นเตียงเดี่ยว โดยทั่วไปจะประกอบด้วยเตียงคู่ 2 เตียง โรงแรมส่วนใหญ่ไม่สามารถเพิ่มเตียงเสริมเพื่อเพิ่มเตียง 3 หรือ 4 เตียง แต่อาจมีการเสริมเตียงพับและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 15. การจองไม่สามารถกระทำได้ภายใต้ชื่อที่สมมติขึ้นเพื่อถือครองห้องพักไว้ก่อน หากคุณไม่ได้จองด้วยชื่อที่แท้จริงของคุณคุณอาจถูกปฏิเสธการเช็คอินและอาจขอให้คุณจองใหม่โดยคิดค่าบริการต่างหาก
 16. ที่เสนอทั้งหมดต่อการเข้าพักรวมค่าบริการและภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 17. ถ้าเตียงเสริมของเด็กแสดงเป็น N/A (ไม่อนุญาตหรือไม่สามารถใช้งานได้) ควรจองห้องพักสำหรับสามท่านและจะคิดค่าบริการเต็มจำนวนสำหรับผู้ใหญ่ 3 คน เตียงเสริมของเด็กเสริมได้เฉพาะเตียงคู่ หรือ เตียงเดี่ยวใหญ่เพื่อรับราคาห้องพักพร้อมผู้ใหญ่ 2 ท่านและเด็ก 1 คน เตียงเสริมของเด็กจะมีผลบังคับใช้กับเด็กอายุระหว่าง 2- 12 ปี (ยกเว้นช่วงอายุที่ต่างกัน) เตียงเสริมสำหรับเด็กจะไม่สามารถใช้ได้หากอายุของเด็กไม่ได้ระบุไว้ในขณะที่ทำการจองและเราจะเรียกเก็บเงินสำหรับผู้ใหญ่ 3 ท่านในห้องพักแบบ 3 เตียง หากไม่ได้ระบุข้อมูลนี้
 18. เปลสำหรับทารกเหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 2 ปีเท่านั้น ในขณะที่เตียงเด็กอาจแสดงว่าว่างในขณะทำการจองห้องพัก เหล่านี้จะขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการเมื่อเช็คอิน โรงแรมบางแห่งไม่มีเตียงเสริมสำหรับเด็ก ซึ่งเด็กอาจได้รับฟรีหรือลดราคาค่าบริการอาหารเช้าสำหรับโรงแรม หากเด็กต้องการเตียงของตัวเองคุณต้องจองเป็นห้อง 3 เตียง และจะคิดค่าบริการของตียงเด็กเท่ากับราคาผู้ใหญ่
 19. โรงแรมเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าธรรมเนียมรีสอร์ท หรือ ค่าบริการโทรศัพท์ท้องถิ่นคุณต้องชำระค่าบริการดังกล่าวโดยตรงกับโรงแรม
 20. แจ้งให้ทราบว่าบางเมืองมีการเรียกเก็บภาษีท้องถิ่นซึ่งจะจ่ายโดยคุณ โดยตรงไปยังโรงแรม
 21. โรงแรมส่วนใหญ่ต้องการบัตรเครดิตเมื่อเข้าเช็คอินเพื่อประกันค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในขณะที่เข้าพัก ในกรณีที่ไม่มีบัตรเครดิตอาจต้องวางเงินมัดจำ โรงแรมจะมีสิทธิ์ปฏิเสธการเช็คอินหากคุณไม่ได้วางบัตรเครดิตหรือเงินสดเพื่อการนี้ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยคุณจะต้องชำระเงินโดยตรงกับโรงแรมก่อนเช็คเอ๊าท์ เราจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่เกิดขึ้น

3.0 T & C for TOUR BOOKINGS

 1. "แพ็คเกจ" หมายถึงการรวมกันอย่างน้อยสองของการบริการ เมื่อมีการขายในราคารวมกันซึ่งครอบคลุมระยะเวลามากกว่า 24 ชั่วโมงหรือ พักค้างคืน: เที่ยวบิน, ที่พัก, รถรับส่ง, เที่ยวชมสถานหรือท่องเที่ยว – บริการใดๆ ที่จัดให้โดย บริษัท ไลอ้อน ฮอลิเดย์
 2. ในกรณีที่การชำระเงินดำเนินการด้วยบัตรเครดิตจำนวนเงินทั้งหมดจะถูกเรียกเก็บเมื่อทำการจองเสร็จสิ้น
 3. ข้อตกลงสำหรับ "แพ็คเกจ" กับเราเกิดขึ้นเมื่อคุณชำระค่าบริการแพ็คเกจและได้รับอีเมลจากเราเพื่อยืนยันการยอมรับการจองของคุณ
 4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้วคุณจะได้รับอีเมลยืนยันพร้อมรายละเอียดการจองและวอยเชอร์โรงแรม โปรดพิมพ์อีเมล์และวอยเชอร์ เพื่อตรวจสอบและถือไว้เป็นหลักฐานการซื้อ
 5. โปรดแสดงรายละเอียดในแพ็คเกจ ในกรณีที่คุณไม่ได้แสดงรายละเอียดเที่ยวบินหรือไม่สามารถเช็คอินที่โรงแรมได้โดยไม่ต้องแจ้งให้เราทราบล่วงหน้า "แพ็คเกจ" ของคุณจะถือเป็นยกเลิกและจะไม่มีการคืนเงิน

  การยกเลิกและการคืนเงิน

  • การยกเลิกสามารถทำได้โดยขึ้นอยู่กับจำนวนวันเข้าพัก
  • อาจถูกปรับเป็นเป็นอัตราส่วนร้อยละของจำนวนวันที่เข้าพัก
 6. คุณยอมรับว่า ThaiLion Holidays ไม่จำเป็นต้องคืนเงินใด ๆ ที่จ่ายให้กับการซื้อ "แพ็คเกจ" ในกรณีที่คุณไม่สามารถใช้ "แพ็คเกจ" ของคุณได้อย่างเต็มที่ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม
 7. หากคุณต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง / เวลาเที่ยวบิน / ห้องพักโรงแรม ในแพ็คเกจของคุณ คุณต้องแจ้งให้ ThaiLion Holidays ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้รับการประกันการเปลี่ยนแปลง คำขอทั้งหมดนั้น จะได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเที่ยวบินและห้องพัก ณ ขณะนั้น
 8. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง "แพ็คเกจ" ใด ๆ คุณยินยอมที่จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม / ข้อกำหนดโดยผู้ประกอบการมที่สามารถใช้งานได้ในขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลง
 9. ไม่สามารถคืนเงินสำหรับส่วนใดที่ไม่ได้ใช้ของแพ็กเกจหรือในวันที่เริ่มต้นการเดินทางได้
 10. "ข้อตกลงและเงื่อนไข" ข้างต้นสำหรับ "การซื้อแพ็คเกจทัวร์" ข้อตกลงของคุณจะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของแพ็กเกจทัวร์ตามที่กำหนดไว้